سرسوزن مخصوص جهت تزریق ماده حاجب به منظور تنظیم باند